در این بخش طراحی مخازن و مدارهای کرایوژنیک انجام شده و نقشه های ساخت، دستورالعملهای ساخت، روش ها و دستورالعملهای بازرسی به واحد تولید ابلاغ می گردد.
در این واحد بر اساس موضوع و استاندارد طراحی از نرم افزارهای متنوعی از جملهCEASAR , PVELITE , CATIA , ANSYS و نرم افزارهای داخلی با استفاده از EXEL استفاده می گردد.