در این بخش بر اساس اطلاعات و داده های خروجی بخش فرایند، طراحی مکانیکال تجهیزات انجام می پذیرد. در نتیجه فعالیت مهندسین و طراحان در بخش مکانیک و تعامل با بخشهای برق، ابزار دقیق و فرایند،  نقشه های اجرایی و دستورالعمل نصب و راه اندازی تدوین می گردد.
این شرکت در این  راستا از خدمات مهندسین مکانیک و متالورژی بهره مند می گردد. عمده نرم افزارهای مورد استفاده در این بخش شامل نرم افزارهای Caesar II ، PVelite ، Visual Nastran ،  PDMS، Mechanical ، AutoCAD ،  ABAQUS، ANSYS ، Solid works و Catia می باشد.