-    دفتر مرکزی
 دفتر شرکت با مساحتی بالغ بر 217 مترمربع با دپارتمانهای مدیریت، فنی و مهندسی، اداری و مالی در شهر اصفهان واقع گردیده است.
 
-    کارخانه
کارخانه شرکت با فضایی بالغ بر 1000 متر مربع و تماما سرپوشیده شامل فضاهای تولید، انبار مواد اولیه، انبار تولیدات و فضاهای اداری و پرسنلی می باشد.
 
-    طرح توسعه
 با توجه به فضای محدود موجود در کارخانه، طرح توسعه شرکت با فضایی بالغ بر 10000 متر مربع در شهرک صنعتی بزرگ شمال در حال احداث می باشد.