•    فرمدهی ذرات شیمیایی با ابعاد 200 تا 600 میکرون
•    شکل دهی ذرات با دقت 10 میکرون