•    شستشو و جداسازی ذرات محصول
•    ابعاد ذرات 200 تا 600 میکرون